Drukuj

Załącznik do Decyzji Nr  87 /13

Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie

z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E G U L A M I N   O R G A N I Z A C Y J N Y

K O M E N D Y   P O W I A T O W E J

P A Ń S T W O W E J   S T R A Ż Y   P O Ż A R N E J

W   W Y S Z K O W I E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie zwanej dalej „komendą powiatową”, określa szczegółową organizację komendy powiatowej, w tym:

 1. kierowanie pracą komendy powiatowej;
 2. strukturę organizacyjną komendy powiatowej;
 3. zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
 4. wzory pieczęci i stempli;
 5. liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej

 

§ 2

1. Komenda jest zakwalifikowana do IV kategorii  komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

2. Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu wyszkowskiego

3. Siedzibą komendy powiatowej jest miasto Wyszków

 

§ 3

Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

 1. KW PSP - Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;
 2. OSP - Ochotniczą Straż Pożarną;
 3. jrg – Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej;
 4. ksr-g- krajowy system ratowniczo – gaśniczy.

 

ROZDZIAŁ II

Kierowanie pracą komendy powiatowej

 

§ 4

Do podpisu i aprobaty komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie,  zwanego dalej „komendantem powiatowym”, zastrzega się dokumentację:

 1. dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki,  są przedkładane komendantowi powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;
 2. kierowaną do KW PSP,  Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;
 3. pisma kierowane do senatorów i posłów;
 4. odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępców komendanta powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz jej pracowników;
 5. zakresy czynności zastępców komendanta powiatowego oraz pracowników i strażaków komendy powiatowej;
 6. zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wyszkowskiego.
 7. władcze akty administracyjne wydawane przez komendanta powiatowego jako organu administracji publicznej

Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta powiatowego dokumentację  z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1. lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.

Komendant powiatowy lub  zastępca komendanta powiatowego przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu. Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej komendant podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej w budynku komendy .

 

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna komendy powiatowej

 

 

§ 5

W skład komendy powiatowej PSP w Wyszkowie wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

a) wydział  operacyjny

- symbol : „PR” – sprawy operacyjne ,

 

b) samodzielne stanowisko pracy ds.  kontrolno-rozpoznawczych

- symbol : „PZ” – sprawy kontrolno – rozpoznawcze ,

 

 

c) sekcja ds. organizacyjno kadrowych

- symbol „PO” – sprawy organizacyjne,

- symbol „PK” – sprawy kadrowe

 

d) samodzielne stanowisko pracy  ds.  kwatermistrzowskich

- symbol : „PT” – sprawy kwatermistrzowskie ,

 

e) samodzielne stanowisko pracy  ds. finansowych

- symbol : „PF” – sprawy finansowe ,

 

f) jednostka ratowniczo – gaśnicza

- symbol : „PJRG” .

 

§ 6

 

1. Komendant powiatowy sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:

     1)  sekcją ds. organizacyjno kadrowych

2) samodzielnym stanowiskiem pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych,

3)  samodzielnym stanowiskiem pracy  ds. finansowych .

 

2. Zastępca komendanta powiatowego nadzoruje  :

1) wydział  operacyjny ,

2) samodzielne stanowisko pracy  ds. kwatermistrzowskich ,

3) jednostkę ratowniczo-gaśniczą .

3. Zastępca komendanta powiatowego realizuje sprawy ochrony informacji niejawnych

      - symbol „POIN”

 

 

§ 7

 

1. Wydział operacyjny realizuje sprawy :

 

2. Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych realizuje sprawy :

 

3. Sekcja ds. organizacyjno-kadrowych realizuje sprawy :

 

4. Samodzielne stanowiskowo pracy ds. kwatermistrzowskich realizuje sprawy :

 

 

Rozdział IV

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

 

§ 8

 

1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.

2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant powiatowy.

4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności :

 1. planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej;
 2. podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
 3. sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy powiatowej , analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
 4. współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;
 5. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także podmiotami ksr-g;
 6. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
 7. załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;
 8. realizowanie zaleceń pokontrolnych;
 9. realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;
 10. realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 11. opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
 12. wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
 13. przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;
 14. realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji w powiatowym zespole  reagowania kryzysowego;
 15. współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
 16.  realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji ksr-g na obszarze powiatu.

 

§ 9

 

Do zadań wydziału operacyjnego należy w szczególności :

 I . w zakresie operacyjnym :

 1. analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru działania oraz przygotowanie operacyjne terenu działań komendy powiatowej i nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczo gaśniczych;
 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu ;
 5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 6. analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 7. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
 8. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 9. współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 10. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych;
 11. nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostek włączonych do ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 12. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 13. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 14. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;
 15. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g  na obszarze działania;
 16. bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego/miejskiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i  postępie akcji ratowniczo-gaśniczych.

II . w zakresie szkoleniowym :

 1. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i OSP na obszarze powiatu (miasta);
 2.  organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
 3. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów

 

 1. ksr-g na obszarze powiatu;
 2. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej.

III. w zakresie spraw obronnych :

 1. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej;
 2.  koordynowanie realizacji zadań obronnych.

IV. w zakresie informatyki :

 1. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie  sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 2. zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej  funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 3. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i kierowania działaniami ratowniczymi oraz innych systemów wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;
 4. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;
 5. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
 6. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 7. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;
 8. realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
 9. administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
 10. utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;
 11. nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej/miejskiej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

V. w zakresie systemów zakresie łączności :

 1. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 2. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania ciągłego dysponowania ciągłego obszary chronione;
 3. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 4. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 5. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;
 6. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek ksrg na obszarze działania komendy powiatowej;
 7. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik  łączności;
 8. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

 

§ 10

 

Do zadań  samodzielnego stanowiska pracy   ds. kontrolno-rozpoznawczych należy w szczególności:

I. w  zakresie kontrolno-rozpoznawczym :

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 2. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 3. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 4. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 5. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 6. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania ;
 7. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 8. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
 9. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 10. przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 11. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 12. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 13. wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego ;
 14. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy ;
 15. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym ;
 16. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą  ;

II. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy :

 1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 4. przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 5. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn  i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 6. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,  w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 7. uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

 

§ 11

 

Do zadań sekcji ds. organizacyjno-kadrowych należy w szczególności

I. w zakresie organizacyjnym :

 1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcjii wytycznych komendanta powiatowego;
 4. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
 5. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 6. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej
 7. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 8. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;
 9. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 10. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
 11. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego.

II . w zakresie archiwizacji :

 1. prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj.  przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;

III. w zakresie spraw pomocy prawnej :

 1. zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy

IV. w zakresie kadrowym :

 1. realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej komendanta powiatowego;
 2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
 4. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 5. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
 6. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
 7. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 8. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 9. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

 

§ 12

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy  ds.  finansowych należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
 2. prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
 1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,
 2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
 3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 4. zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 1. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
 2. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 3. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
 4.  

§ 13

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw kwatermistrzowskich należy  w szczególności:

 I. w zakresie kwatermistrzowskim :

 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
 3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;
 4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń  i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu (miasta) oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 6. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;
 7. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
 8. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 9. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
 10. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 11. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
 12. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 13. ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.

II. w zakresie technicznym :

 1. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 2. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 3. obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 4. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami,  smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 5. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 6. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.
 7. prowadzenie kasy dla środków budżetowych  pozabudżetowych

 

§ 14.

 

Do zakresu działania jednostki ratowniczo - gaśniczej należy  w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji pomocniczych prowadzonych działań ratowniczych ;
 3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych ;
 5. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 6. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 7. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział  w ćwiczeniach na obiektach;
 8. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 9. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
 10. prowadzenie własnego doskonalenia zawodowego.
 11. Udział  w aktualizacji :

a) stanu gotowości operacyjnej ,

b) procedur ratowniczych ,

c) dokumentacji operacyjnej ;

11)      udział w przygotowywaniu analiz z działań ratowniczych ;

 

ROZDZIAŁ V

Wzory pieczęci i stempli

 

§ 15

 

Komenda powiatowa używa:

 1. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Wyszkowie, ”;
 2. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Wyszkowie, ”;
 3. pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie”;
 4. stempla nagłówkowego o treści:

 

                                    /Godło/

                      KOMENDA POWIATOWA

              PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

                              w Wyszkowie

                           woj.mazowieckie

 

5)      innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

§ 16

 

1. Schemat struktury organizacyjnej komendy powiatowej określa rysunek  nr 1 .

2. Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej określa tabela nr 1.

§ 17

 

Zasady funkcjonowania i pełnienia służby  określa regulamin pracy i służby komendy powiatowej PSP wydany na podstawie art. 104 § 1 kodeksu pracy, w oparciu o zarządzenie Nr 5 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie ramowego regulaminu organizacyjnego w jednostkach organizacyjnych PSP oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego.