Drukuj

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

 

Jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 ustawy
o ochronie przeciwpożarowej, przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzonymi działaniami ratowniczymi, w tym dane, które trafiają do systemu teleinformatycznego zwanego Systemem Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP),
o którym mowa w art. 14g ww. ustawy. Niniejszy dokument jest związany z wypełnieniem obowiązków określonych w art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Współadministratorzy danych

Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w SWD PSP są:  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej, Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej.

Informacje o siedzibach i danych kontaktowych poszczególnych współadministratorów są dostępne  na stronie https://www.straz.gov.pl/kontakt/jednostki_organizacyjne_psp.

 

Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami

Współadministratorzy uzgodnili zakres odpowiedzialności oraz podział zadań związanych
z przetwarzaniem danych osobowych w ramach Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Szczegóły uzgodnień są dostępne na stronie http://www.strazwyszkow.pl/index.php/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

 

Punkt kontaktowy

Współadministratorzy ustali wspólny punkt kontaktowy do którego można zwracać się
z wszelkimi sprawami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Zapytania należy kierować na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niezależnie od powyższego możliwe jest realizowanie wszelkich praw osób związanych
z przeważaniem ich danych osobowych wynikających z RODO wobec każdego ze współadministratorów odrębnie.

 

Cel, podstawa, sposób i zakres przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane w oparciu art. 6 ust  1 lit c, d i e RODO – w celu w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających
z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, uzyskane w związku z prowadzeniem działań ratowniczych oraz obsługą zgłoszeń alarmowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego,

W ramach Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej  przetwarzane są w szczególności dane osobowe osoby zgłaszającej oraz osób, których zgłoszenie dotyczy oraz osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy. Nie będą one także przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobom, których dane dotyczą w przysługuje prawo do:

  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, uodo.gov.pl ), w sytuacji stwierdzenia, że przetwarzanie narusza przepisy RDOD.

 

Ograniczenia

  1. Współadministratorzy na mocy art. 14h ust 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej wykonują obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 ust 1 i 2 RODO przez udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej lub na swojej stronie internetowej oraz w widocznym miejscu
    w siedzibie.
  2. Osoba występująca z żądaniem na podstawie art. 15 RODO obowiązana jest do podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego to żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania znaczek pdf

 

Odpowiedzialność i zadania jednostek ochrony ppoż.pdf

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania znaczek pdf

Podział zadań współadministratorów.pdf

 

 

 

Lp.

Klauzula Informacyjna:

 

 

1.

 

w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem

 

 

 2.

 

dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych

 

 

 

3.

 

dot. osób składających skargi i wnioski na podstawie przepisów Działu VIII (Skargi i wnioski) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2019 poz. 256)

 

 

 

 

4.

 

dot. osób, składających do organu PSP informacje o możliwości występowania nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wskazujących na konieczność podjęcia przez organ określonych czynności z urzędu

 

 

 

5.

 

dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych „odbiorowych”

 

 

 

 

 

6.

 

dot. osób składających do tut. organu wnioski, uzasadnione ekspertyzą techniczną, o wyrażenie zgody na spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej dotyczących obiektów budowlanych lub terenów w sposób inny niż określony w tych przepisach, zgodnie z art. 6a ust 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2019 poz. 1372 ze zm.)

 

 

 

 

7.

 

dot. osób składających do tut. organu wnioski i skargi na działalność rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zgodnie z art. 12 ust 5 pkt 10a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

 

 

 

8.

 

dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego, zgodnie z § 6 ust Rozporządzenie

 

 

 

9.

 

dot. osób, składających wnioski o udostępnienie informacji w trybie art. 267a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.)

 

 

 

10.

 

dot. danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby prowadzenia postępowań administracyjnych, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2019 poz. 1499 ze zm.)

 

 

 

11.

 

dot. Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą świadczące usługi dla Urzędu tzw. Kontrahenci

 

 

 

12.

 

dot. wydawanych zaświadczeń dla zatrudnionych pracowników w KP PSP w Wyszkowie

 

 

13.

 

dot. naborów do służby i pracy w PSP

 

 

 

14.

 

dot. osób nagrywanych monitoringiem oraz kamerek w pojazdach będącym na wyposażeniu KP PSP w Wyszkowie

 

 

15.

 

dot. nowych i obecnych pracowników cywilnych w KP PSP w Wyszkowie

 

 

16.

 

dot. nowych i obecnych funkcjonariuszy w KP PSP w Wyszkowie

 

 

17.

 

dot. osób wpisywanych do książki wejść/wyjść w KP PSP w Wyszkowie

 

 

 18.

 

dot. osób uczestniczących w szkoleniach/ćwiczeniach organizowanych na podstawie prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze

 

 

 

19.

 

dot. osób, których dane osobowe umieszcza się w Planach Ratowniczych opracowywanych przez Komendę Powiatową PSP w Wyszkowie